Zápis do mateřské školy

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021
4. a 5. května 2020

V souvislosti s opatřeními spojenými s nařízenou karanténou se letošní zápisy do MŠ organizují bez osobní přítomnosti dětí. Je-li to možné i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.


Žádost o přijetí je možné podat osobně v budově školy Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice, podat prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Osobní předání bude možné pouze v časech:
pondělí 4. května  9:00 - 13:00
úterý 5. května  12:00 - 16:00
 

Pro školní rok 2020/21 je v mateřské škole 12 volných míst.

Podmínky přijetí dítěte:

 1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním.
 2. Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.
 3. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:

V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, budou přednostně přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů rozhoduje los. Losování provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen rady školy a určený pedagog školy.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba podat ve stanovené dny zápisu. (Úkon provést přesně 4. května nebo 5. května 2020.)

Pro podání si vyberte jeden z nabízených způsobů:

 • Emailem na adresu kancelar@skola-noe.cz. Žádost je třeba v takovém případě opatřit elektronickým podpisem (Nelze poslat jen prostý email).
 • Datovou schránkou. ID datové schránky: fq6ma8s.
 • Poslat poštou na adresu: NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích, Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice. Doporučujeme odeslat co nejdříve (ideálně 4. 5. hned ráno), aby pošta zásilku doručila nejpozději do 11. 5. do 9:00 hodin. Jen tak můžeme zaručit, že zveřejníme seznam přijatých uchazečů v pondělí 11. 5. odpoledne, aby případně neúspěšní uchazeči stihli podat přihlášku do školky zřizované městem Pardubice. Zároveň nás prosím informujte emailem nebo telefonicky na číslo 722 960 601, že žádost posíláte.
 • Předat osobně v budově školy. Aby se lidé v prostorách školy potkávali minimálně, zprovoznili jsme objednací online formulář https://cally.com/event/subscribe/psx4aigkhpd96kae

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Jaké dokumenty je třeba odevzdat:

 • Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení ZDE: WORD a PDF. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.
 • Vyplněný dotazník. Formulář ke stažení ZDE: WORD a PDF. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.
 • Rodný list dítěte. Při osobním podáním nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.
 • Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  - prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení v přihlášce) a
  - doloží očkovací průkaz nebo jeho kopii
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce. Osobně nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.

Další dokumenty, pokud se vás týká.
(Dokument při osobním podání nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.)

 • Potvrzení zřizovatele.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
 • Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.
 • Zprávu z poradny. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení
 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Správní řízení

Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo. Jeho znění vám sdělíme podle způsobu podání žádosti (datovou schránkou, osobně, emailem, telefonicky).

Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude v pondělí 11. 5. 2020 mezi 13:00 – 15:00 v kanceláři školy.

Předpokládáme, že seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen na webových stránkách 11. 5. po 15:00 hodině. Rozhodnutí vám všem odešleme poštou.

Na vaše specifické dotazy vám rádi odpovíme.


Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školy


V Pardubicích dne 9. dubna 2020newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality