V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ve středu 4. dubna 2018 od 13 do 18 hodin

v budově školy na Zborovském náměstí 2018

Informace k zápisu

Pro školní rok 2018/2019 škola přijímá 20 žáků.

Co budete k zápisu potřebovat:

 • Rodný list dítěte

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

  Dále:

 • V případě, že u zápisu nejsou přítomni oba rodiče, doporučujeme písemný souhlas druhého rodiče se vzděláváním dítěte v NOE – KZŠ a MŠ.

 • U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných (podle § 16 a 17 školského zákona) je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.

 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Žádáte-li o odklad školní docházky:

 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC)

 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa

  Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části.

  Formální část

  Zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, dotazník jako přílohu žádosti a předloží potřebné dokumenty. Formuláře žádostí budou k dispozici ve škole v den zápisu. Zákonní zástupci budou spolu s dítětem u zápisu dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy.

  Motivační část

  Připravené aktivity mají motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí a v rámci neformálních aktivit orientačně zjistit úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Součástí motivační části je rozhovor pedagoga s dítětem a drobné didaktické hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Účast dítěte v této části zápisu není povinná, nicméně ji doporučujeme. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  NOE – Křesťanská škola a mateřská škola v Pardubicích nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.

Kritérium

Max počet bodů

Uchazeč má sourozence v NOE – Křesťanské základní škole a mateřské škole v Pardubicích

·Viz školní matrika

15

Soulad se zaměřením školy

Uchazeč navštěvuje mateřskou školu NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích (5 bodů)

·Viz školní matrika

Rodina uchazeče je členem zřizovatele (5 bodů)

·Písemné potvrzení zřizovatele

Soulad s hodnotami školy (max 10 bodů)

·Dotazník, rozhovor s dítětem a rodiči

20

V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a určený pedagog školy.

Los mezi dotčenými rozhodne i v případě, že počet uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16  školského  zákona přesáhne počet stanovený ustanovením § 17 vyhlášky 27/2016 Sb.


Východiska pro sestavení kritérií zde.

Těšíme se na Vás u zápisu.

V Pardubicích dne 19. března 2018Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školy


Do spisu lze nahlížet v úterý 10. 4. 2018 mezi 8:30 až 13:30 hod. V úterý odpoledne budou výsledky zápisu zveřejněny na vývěsce a webu školy.


V Pardubicích dne 6. dubna 2018.

Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy

         

newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality