Přijímání dětí

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:

 

Zápis do mateřské školy

na školní rok 2022/2023

ve středu 4. května 13:00 - 17:00

a ve čtvrtek 5. května 8:00 - 14:00

v budově školy na Zborovském náměstí 2018, Pardubice

 

Pro školní rok 2022/23 je v mateřské škole 14 volných míst.

Co budete k zápisu potřebovat:

 • Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Součástí žádosti je i doložení řádného očkování dítěte, které potvrzuje lékař. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.Formulář žádosti je KE STAŽENÍ ZDE. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole, v takovém případě je však nutné samostatně doložit potvrzení o očkování.
 • Rodný list dítěte.

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce.

U zápisu budete dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy.

Další dokumenty, pokud se vás týká:

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
 • Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.

 • Potvrzení zřizovatele.
 • Zprávu z poradny. Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Podmínky přijetí dítěte:

 • Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním.
 • Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.

 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Organizace zápisu

V den zápisu se zákonný zástupce osobně dostaví do školy. Je možné přijít kdykoliv ve vypsaných termínech, případně si ZAREZERVOVAT KONKRÉTNÍ ČAS ZDE.

NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:

V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

Správní řízení

 • Každému žadateli bude při zápisu přiděleno registrační číslo.
 • Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve středu 11. 5. 2022 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.

 • Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vývěsce a na webových stránkách školy. 


Pardubicích dne 8.dubna 2022   

                                                                     

Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školy

newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality