Přijímání žáků na šk. rok 2022-23

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2022/2023

ve středu 6. dubna 2022 od 13 do 18 hodin

v budově školy na Zborovském náměstí 2018, Pardubice

Informace k zápisu

Pro školní rok 2022/2023 škola přijímá 22 žáků.

Co budete k zápisu potřebovat:
 • Rodný list dítěte

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Dále:

 • V případě, že u zápisu nejsou přítomni oba rodiče, doporučujeme písemný souhlas druhého rodiče se vzděláváním dítěte v NOE – KZŠ a MŠ. (Není podmínkou, jedná se o doporučení.)

 • U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných (podle § 16 a 17 školského zákona) je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.

 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • Případně potvrzení zřizovatele

Žádáte-li o odklad školní docházky:

 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC).

 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa


Organizace zápisu

Zápis k povinné školní docházce proběhne standardně, zákonný zástupce s dítětem se v den zápisu osobně dostaví do školy. Je možné přijít kdykoliv mezi 13:00 – 18:00, případně je možné rezervovat si konkrétní čas ZDE. Zápis je složen z formální části a motivační části.

Formální část

Zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, dotazník jako přílohu žádosti a předloží potřebné dokumenty. Žádost je možné vyplnit dopředu elektronicky ZDE, případně ve škole v den zápisu. Pokud žádáte o odklad školní docházky, žádost o přijetí nevyplňujte, žádost o odklad lze vytisknout ZDE a přinést vyplněnou nebo vyplnit na místě. Zákonní zástupci budou spolu s dítětem u zápisu dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy.

Motivační část

Připravené aktivity mají motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí a v rámci neformálních aktivit orientačně zjistit úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Součástí motivační části je rozhovor pedagoga s dítětem a drobné didaktické hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Účast dítěte v této části zápisu není povinná, nicméně ji doporučujeme. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.


NOE – Křesťanská škola a mateřská škola v Pardubicích nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.

V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise.

Los mezi dotčenými rozhodne i v případě, že počet uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16  školského  zákona přesáhne počet stanovený ustanovením § 17 vyhlášky 27/2016 Sb.

Správní řízení


 • Každému žadateli bude při zápisu přiděleno registrační číslo.

 • Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve čtvrtek 14. 4. 2022 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.

 • Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vývěsce a na webových stránkách školy.


Další informace


 • Vyučovacím jazykem je český jazyk.

 • Máte právo požádat o odklad školní docházky o jeden rok. Nerovnoměrnost vývoje lze vyrovnat docházkou do kterékoliv mateřské školy či přípravné třídy.

 • Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je škola povinna poskytnout podpůrná opatření. O jejich nastavení rozhoduje školské poradenské zařízení. Přizná-li ŠPZ podpůrné opatření, poskytuje se takové opatření bezplatně. Podpůrným opatřením mohou být například speciální pomůcky, pomoc asistenta pedagoga, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd.

 • V případě problémů se obracejte na Mgr. Dagmar Roženskou, tel. 722 960 601, kancelar@skola-noe.cz.


Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji


 • ZDE najdete Desatero pro rodiče a rady, jak dítěti pomoci.


Těšíme se na Vás u zápisu.

Pardubicích dne 11. března 2022


Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školynewsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality