Otevření 1. stupně 

Milí rodiče,

zde naleznete informace k možnému návratu dětí 1. stupně ZŠ a k hodnocení na konci pololetí.

Znovuotevření 1. stupně ZŠ

Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněn návrat dětí zpátky do školy. Můžete, ale nemusíte dítě do školy poslat. Uvědomujeme si, v jak složité situaci jako rodiče nyní jste. Žádné rozhodnutí nebude ideální. Informace jsou podány stroze, pokusili jsme se pravdivě popsat, co lze očekávat. Zvažte vaše potřeby, možnosti, rizika i to, co bude ve vaší situaci a pro vaše dítě nejvhodnější. Podle posledních zpráv z MPSV mají rodiče, kteří dítě do školy nepošlou, i nadále nárok čerpat OČR.

Děti musí být ve škole rozděleny do skupin max po 15. Skupiny se nemohou navzájem potkávat. Zároveň bude nadále zajištěna výuka na dálku. Níže popsané informace a instrukce vycházejí z aktuálně platných pokynů MŠMT, předpokládáme, že se v čase budou ještě měnit.

Jak bude pobyt ve škole vypadat

Děti budou do budovy školy vpouštěny po jednotlivých skupinách, dopoledne budou v péči jednoho pedagogického pracovníka, aktivity budou více vzdělávací, odpoledne se pedagogové vystřídají, aktivity budou spíše volnočasové. Děti mohou pobývat jen v areálu školy, dopoledne budou převážně ve třídě, přestávky budou mít skupiny v různé časy, aby se na chodbě a na WC vzájemně nepotkávaly. Každé dítě bude sedět samo v lavici, vzdálené 2 metry od dalšího dítěte. Při pobytu v lavici si děti mohou sundat roušku, jakmile lavici opustí, musí si roušku nasadit. S ohledem na povinné rozmístění lavic a hygienické zásady budou aktivity i použití pomůcek omezené. Budeme se snažit i během dopoledne jít s dětmi na chvíli ven. Odpoledne budeme s dětmi převážně na školním hřišti. Skupiny budou věkově namíchané, i když budeme zohledňovat zařazení do ročníků. Kvůli opatřením musíme oželet všechny běžné červnové aktivity.

Výuka

Vše bude hodně záležet na tom, kolik dětí se nakonec k prezenční výuce přihlásí. Pokud bude počet přihlášených dětí přibližně stejný jako v předběžném zájmu, zůstane jako prioritní výuka na dálku. Škola bude začínat mezi 7:30 a 8:00, končit bude v 16:00, děti budou samozřejmě moci odejít i dřív. Třídní učitel povede dálkovou výuku, učitel i děti doma se se školní skupinou několikrát v týdnu na chvíli online propojí. Online budou i kratší anglické lekce. Ve škole budou děti pracovat převážně s učebnicemi a pracovními sešity, využijeme UčíTelku, budeme s dětmi číst, využijeme mezipředmětové a meziročníkové vazby. S dětmi budou asistenti pedagoga, vychovatelé a brigádníci. O žáky s SVP bude na dálku pečovat třídní učitel, ve škole nebude možné péči zajistit.

Pokud bude zájem vyšší, většina pedagogů se přesune do školy. I tak nebude možné zajistit, aby se všemi dětmi byl jejich třídní učitel. Angličtina nebude. S dětmi doma se školní skupiny každý den na chvíli spojí online. Provoz školy může být pro některé skupiny odpoledne omezen.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat možnosti školy, přednost dostanou děti zaměstnanců IZS. U ostatních rozhodne los.

Uvědomujeme si, že by dětem návrat do školy už velmi prospěl. Kvůli hygienickým omezením ovšem nepůjde o návrat do běžného režimu. Pobyt nebude pro děti příliš komfortní. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby děti doma ani ve škole neztratily učební návyky a abychom se o děti ve škole co nejlépe postarali.

Stravování

Gymnázium Mozartova nevaří. Děti si budou muset nosit jídlo vlastní. Pokud by byl zájem, zajistili bychom alespoň dodávku baget.

Příchod dětí do školy

Děti budou čekat v parčíku před školou, shromážděné podle rozdělení do školních skupin. Pravděpodobně nebude možné zachovat dvoumetrové rozestupy, budou proto muset mít nasazenou roušku. Po skupinách si je ve stanovený čas vyzvedne pedagog. Je-li to možné, doporučujeme přijít ke škole krátce před vyzvednutím. Do školy je umožněn vstup jen dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.

Dětem bude při příchodu změřena teplota. Po přezutí si děti vydezinfikují ruce. Ve společných prostorách školy se pohybují s rouškou, s rozestupy. Ve třídě je možné na pokyn vyučujícího roušku odložit.

Každý má na den minimálně 2 roušky a dva sáčky. Do jednoho sáčku dítě roušku pravidelně odkládá, druhý je na špinavou roušku.

Děti po celou dobu dodržují hygienická pravidla podle pokynů ministerstva školství, viz příloha. Seznámíme je s nimi na začátku prvního dne. Ve výjimečném případě, kdy žák opakovaně pravidla porušuje, je možné ho ze skupiny vyloučit. Ve škole je prováděn častější úklid a dezinfekce.

Nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, covidové prsty) nesmí do budovy vstoupit.

Pokud se u dítěte objeví příznaky COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a rodič bude telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl. Rodič musí poskytnout škole telefonní číslo, na kterém bude kdykoliv k dosažení on nebo někdo blízký, kdo zajistí okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje hygienická stanice.

Před příchodem do školy

Rodič musí nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 škole oznámit, zda má o docházku dítěte zájem. Později nelze žáka do školní skupiny zařadit. Pokud bude dítě přihlášené, předpokládá se pravidelná docházka, o které se vede záznam. (Kromě právních výkladů o povinnosti školní docházky jde především o organizační záležitost. Dítěti nahlášenému k prezenční výuce nemůžeme později garantovat péči při online výuce). Vyplňte prosím přiloženou návratku a zašlete zpět na email kancelář@skola-noe.cz. Pokud potřebujete zajistit hlídání jen na určitou dobu (typicky např. středoškolští profesoři u maturit), napište termín do návratky, pokusíme se najít nějaké kompromisní řešení.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení, viz příloha. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůže být dítě do školy přijato.

Hodnocení

Režim druhého pololetí byl velmi nestandardní. Díky Vaší významné pomoci se podařilo ve všech ročnících projít s dětmi základní učivo. Na podzim všechno důkladně zopakujeme, věnujeme tomu delší čas než obvykle. Dětem, které měly ztížené podmínky, zajistíme v září speciální péči.

Hodnocení na vysvědčení

Všechny děti se nakonec do výuky na dálku zapojily, snažily se, mnohé se naučily větší samostatnosti, zodpovědnosti, plánovat si práci. Žáci na konci roku dostanou standardní vysvědčení ze všech předmětů. Prvňáčci až třeťáci budou hodnoceni slovně. Čtvrťáci a páťáci známkou. K podkladům poslouží především známky získané za únor a část března. Přihlédneme i k práci po dobu distanční výuky. Zohledníme nejen výkon, ale i přístup, snahu a osobní posun. Výjimečně přihlédneme i k známce v prvním pololetí. Vždy ve prospěch dítěte. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vysvědčení od 4. ročníku výše doplníme slovním hodnocením.


Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy


Přílohy

Čestné prohlášení

Návratka


newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality