Druhé kolo zápisu do MŠ

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:

 

2. kolo zápisu do mateřské školy

na školní rok 2022/2023

od 25. května do 3. června 2022

 

Organizace zápisu

V kanceláři školy na tel. čísle 722 960 601 si domluvte přesný čas, kdy přinesete vyplněnou přihlášku a potřebné dokumenty. V dohodnutý čas zápisu se zákonný zástupce osobně dostaví do školy na Zborovském náměstí 2018, Pardubice. U zápisu budete dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy.

Pro druhé kolo zápisu na školní rok 2022/23 jsou v mateřské škole 4 volná místa.

Co budete k zápisu potřebovat:

 • Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Součástí žádosti je i doložení řádného očkování dítěte, které potvrzuje lékař. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Formulář žádosti ZDE. Lze ho vyplnit také v den zápisu osobně ve škole, v takovém případě je však nutné samostatně doložit potvrzení o očkování.

 • Rodný list dítěte.

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce.


Další dokumenty, pokud se vás týká:

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 • Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.

 • Potvrzení zřizovatele.

 • Zprávu z poradny. Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Podmínky přijetí dítěte:

 • Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním.

 • Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.

 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

   

  NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:

  V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise.

  Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

   

Kritérium

Max počet bodů

Slaďování rodinného a profesního života; posilování sourozeneckých vazeb

Uchazeč má sourozence v NOE – Křesťanské základní škole a mateřské škole v Pardubicích

Sourozenec uchazeče v době zápisu navštěvuje NOE – KZŠ a MŠ a od září 2022 bude navštěvovat mateřskou školu                                                                                                   (3 body)

Sourozenec uchazeče v době zápisu navštěvuje NOE – KZŠ a MŠ a od září 2022 bude navštěvovat ZŠ.                                                                                                                           (2 body)

Sourozenec uchazeče bude navštěvovat NOE – Křesťanskou ZŠ a MŠ až od září 2022

                                                                                                                                                         (1 bod)

 • viz školní matrika

3

Soulad se zaměřením školy

Rodina uchazeče je zapojena do života komunity

Rodina se aktivně zapojuje do života ARCHA – Sboru Církve bratrské v Pardubicích a je jejím členem.                                                                                                                                             (3 body)

Rodina není členem ARCHA – Sboru Církve bratrské v Pardubicích, ale aktivně se zapojuje do života sboru nebo s ním úzce spolupracuje na ekumenických aktivitách.                            (2 body)

Rodina se občas zapojuje do života ARCHA – Sboru Církve bratrské v Pardubicích a je jejím členem.                                                                                                                                               (1 bod)

 • písemné potvrzení zřizovatele

Pravidelná spolupráce rodiny a školy

Uchazeč se hlásí k celodennímu vzdělávání                                                                               (2 body)

·       viz přihláška

Soulad s křesťanským zaměřením a hodnotami školy

·       dotazník                                                                                                                            (3 body)

8

Věk uchazeče

Věk dítěte k 1. 9. 2022 tříleté a starší                                                                                         (4 body)

·       viz přihláška

4

 

Správní řízení

 • Každému žadateli bude při zápisu přiděleno registrační číslo.

 • Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude v pátek 10. 6. 2022 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.

 • Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vývěsce a na webových stránkách školy.

   

 

 

 

 

Pardubicích dne 18. května 2022                                             Mgr. Lenka Macháčková

                                                                                                                                         ředitelka školy

newsheader

22.06.2022 7:29:11

Z důvodu přesunu školní jídelny do nových prostor vyhlašuje ředitelka školy na 1. a 2. září 2022 ředitelské volno.Školní rok začne v pondělí 5. září.

» více

 
13.06.2022 8:09:41

Pro výsledky 2. kola zápisu do mateřské školy rozklikněte aktualitu.

» více

 
07.06.2022 10:52:49

se uskuteční ve středu 15.6. v 16 hod.

» více

 
18.05.2022 9:27:19

vyhlásila ředitelka školy v termínu od 25. května do 3. června 2022.

» více

 
11.05.2022 13:39:19

Pro zobrazení seznamu přijatých dětí rozklikněte aktualitu.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality