V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ve středu 5. dubna 2017 od 13 do 18 hodin

v budově školy na Zborovském náměstí 2018

Informace k zápisu


Pro školní rok 2017/2018 škola přijímá 20 žáků.

Co budete k zápisu potřebovat:

 • Rodný list dítěte

 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

  Dále:

 • V případě, že u zápisu nejsou přítomni oba rodiče, doporučujeme písemný souhlas druhého rodiče se vzděláváním dítěte v NOE – KZŠ a MŠ.

 • U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných (podle § 16 a 17 školského zákona) je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.

 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  Žádáte-li o odklad školní docházky:

 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, SPC)

 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa


  Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části.

  Formální část

  Zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí, dotazník jako přílohu žádosti a předloží potřebné dokumenty. Formuláře žádostí budou k dispozici ve škole v den zápisu. Zákonní zástupci budou u zápisu dotázáni na vztah rodiny ke křesťanskému zaměření školy.

  Motivační část

  Připravené aktivity mají motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí a v rámci neformálních aktivit orientačně zjistit úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Součástí motivační části je skupinová aktivita dětí, rozhovor pedagoga s dítětem a drobné didaktické hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Účast dítěte v této části zápisu není povinná, nicméně ji doporučujeme. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

  NOE – Křesťanská škola a mateřská škola v Pardubicích nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující.  Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.

  Jejich cílem je zajistit všem dětem rovný přístup při přijímání do NOE – KZŠ a MŠ, především potom rovné a vhodné podmínky při vlastním plnění povinné školní docházky, a umožnit docházku do NOE – KZŠ a MŠ dětem, jejichž rodiny sdílí křesťanské nastavení školy.

  V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy a dvou určených pedagogů školy.

Kritérium

Max počet bodů

Orientační posouzení připravenosti vzdělávat se podle ŠVP NOE

Projevené v průběhu motivační části.

1.Sociální dovednosti dítěte - Aktivní zapojení do činností, reagování na pokyny, dodržování pravidel hry, interakce s dětmi ve skupině, odloučení od rodičů

2.Komunikační dovednosti – výslovnost, slovní projev

3.Sebeovládání - záměrná pozornost, samostatnost při řešení úkolů, emoční stabilita

4.Motorika – hrubá i jemná, grafomotorika, pravolevá orientace

5.Rozumové dovednosti - sluchové a zrakové rozlišování, logické uvažování, paměť, kulturní a obecný rozhled

40

Soulad rodiny s křesťanským zaměřením školy

Prokázaný na základě rozhovoru se zákonnými zástupci.

5

Dítě má sourozence v NOE – Křesťanské základní škole a mateřské škole v Pardubicích

20

Dítě navštěvuje NOE – KZŠ a MŠ

5

Těšíme se na Vás u zápisu.

V Pardubicích dne 15. března 2017                                                        Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školy

newsheader

21.12.2021 14:45:18

Požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce přejí zaměstnanci školy NOE.

» více

 
1.12.2021 10:52:21

Podpořte školu Noe! Za váš dar obdržíte výtisk sardinek. Jedná se o limitovanou edici - pouze 5 výtisků od každého motivu. Výtěžek půjde na nákup knih do školních knihovniček. Zájemci pište na chmelova@skola-noe.cz. Děkujeme za vaši podporu.

» více

 
23.11.2021 9:30:51

na téma nadaných žáků proběhne ve čtvrtek 25.11. v 17:30 hod na Teams.

» více

 
9.11.2021 16:04:28

o 1. ročník se uskuteční v úterý 16.11. v 16 hod v budově školy.

» více

 
4.11.2021 11:06:29

Plánované dny otevřených dveří (15. a 16. listopadu) se vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci neuskuteční. V případě, že máte eminentní zájem navštívit některou vyučovací hodinu, kontaktujte Markétu Chmelovou 777 542 477, která s vámi domluví termín a podmínky návštěvy.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality