Zápis do mateřské školy

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:


Zápis do mateřské školy


na školní rok 2018/2019


2. a 3. května 2018  vždy 8:00 - 16:00 hod.


Přihláška do mateřské školy je ke stažení ZDE

nebo k vyzvednutí v mateřské škole, Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v termínu zápisu do kanceláře školy. Spolu s přihláškou dále předložíte rodný list dítěte, průkaz totožnosti a budete dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.

Pro školní rok 2018/19 je v mateřské škole 12 volných míst.

Podmínky přijetí dítěte:


  1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška).

  2. Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.

  3. Dítě dosáhne věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2018 včetně.

  4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:


V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, budou přednostně přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením. Nejprve se vybírá ze skupiny dětí, které k 1. 9. 2018 dosáhnou věku tří let. V případě rovnosti bodů rozhoduje los. V dalším kroku se podle stanovených kritérií vybírá ze skupiny dětí mladších tří let, v případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte, při shodě los. Losování provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen rady školy a určený pedagog školy.


Kritérium

Max počet bodů

Sourozenec v NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ

·Viz školní matrika

10

Rodina uchazeče je členem zřizovatele

·Písemné potvrzení zřizovatele

5

Soulad se zaměřením školy

Pravidelná spolupráce rodiny a školy

·Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání (2 body)

Soulad s křesťanským zaměřením a hodnotami školy

·Rozhovor se zákonným zástupcem (3 body)

5


Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy


newsheader

22.9.2020 13:34:33

Zpřísnili jsme opatření v hodinách hudební a tělesné výchovy, abychom omezili šíření virů.

» více

 
17.9.2020 15:10:34

platí od pátku 18.9. pro žáky druhého stupně i během výuky.

» více

 
9.9.2020 13:53:17

se konají v úterý 15. září od 16:30 hod. Celoškolní setkání s vedením (plánované od 16:00 hod) je zrušeno.

» více

 
9.9.2020 14:00:10

jsou povinné od čtvrtka 10.9. ve společných prostorách školy.

» více

 
25.8.2020 14:42:42

Milí rodiče, v novém školním roce se budeme snažit v maximální míře udržet prezenční (klasickou školní) výuku a zároveň nepopřít charakter naší školy. Jsou to cíle, které jdou proti sobě. Budeme proto hledat rozumný kompromis.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality