Zápis do mateřské školy

Ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje:


Zápis do mateřské školy


na školní rok 2018/2019


2. a 3. května 2018  vždy 8:00 - 16:00 hod.


Přihláška do mateřské školy je ke stažení ZDE

nebo k vyzvednutí v mateřské škole, Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v termínu zápisu do kanceláře školy. Spolu s přihláškou dále předložíte rodný list dítěte, průkaz totožnosti a budete dotázáni na vztah rodiny k zaměření školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu.

Pro školní rok 2018/19 je v mateřské škole 12 volných míst.

Podmínky přijetí dítěte:


  1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška).

  2. Dítě je schopné plnit požadavky stanovené RVP a Školního vzdělávacího programu KMŠ NOE. Přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, u dětí mladších tří let plena jen na spaní.

  3. Dítě dosáhne věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2018 včetně.

  4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


NOE – KZŠ a MŠ v Pardubicích nepatří mezi spádové mateřské školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria:


V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, budou přednostně přijati uchazeči s vyšším bodovým hodnocením. Nejprve se vybírá ze skupiny dětí, které k 1. 9. 2018 dosáhnou věku tří let. V případě rovnosti bodů rozhoduje los. V dalším kroku se podle stanovených kritérií vybírá ze skupiny dětí mladších tří let, v případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte, při shodě los. Losování provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen rady školy a určený pedagog školy.


Kritérium

Max počet bodů

Sourozenec v NOE – Křesťanské ZŠ a MŠ

·Viz školní matrika

10

Rodina uchazeče je členem zřizovatele

·Písemné potvrzení zřizovatele

5

Soulad se zaměřením školy

Pravidelná spolupráce rodiny a školy

·Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání (2 body)

Soulad s křesťanským zaměřením a hodnotami školy

·Rozhovor se zákonným zástupcem (3 body)

5


Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení na webových stránkách školy a ve vývěsce.

Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy


newsheader

10.9.2021 10:44:40

se uskuteční v úterý 14.9., první stupeň od 16:00 hod, druhý stupeň od 16:30 hod.

» více

 
13.8.2021 10:47:27

Nezapomeňte si prosím nastavit trvalé platby na nový školní rok.

» více

 
21.6.2021 10:37:30

k přijetí na střední školy. Všichni se dostali tam, kam chtěli, což je skvělé!

» více

 
18.6.2021 9:06:10

Za člena školské rady byla rodiči zvolena paní Světlana Bunčeková.

» více

 
4.6.2021 8:12:09

na nový školní rok. Budeme velmi rádi, pokud se zapojíte do dárcovské akce.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality