Vyhlášení zápisu do 1. roč.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhlašuje ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro školní rok 2021/2022
5. – 7. dubna 2021

S ohledem na epidemickou situaci proběhne v termínu zápisu pouze povinná, tzv. formální část. Obsahuje doložení dokumentů a rozhovor se zákonnými zástupci dítěte, u rozhovoru může být přítomné i dítě. Dokumenty (žádost o přijetí, rodný list, doporučení PPP, vyplněný dotazník, atd.) je nutné podat pouze ve vyhlášených dnech zápisu, a to osobně, poštou nebo elektronicky. Pořadí podaných žádostí nemá na přijetí vliv. Rozhovor proběhne buď osobně v budově školy Zborovské náměstí 2018, Pardubice, nebo online. Termín rozhovoru si dopředu objednejte. Formu rozhovoru si upřesníme týden před zápisem (škola se vám ozve na vámi uvedený telefon či email). Místo motivační části budou mít letos děti možnost sejít se s paní učitelkou online.

Pondělí 5. dubna

 • celý  den elektronické podání dokumentů

Úterý 6. dubna

 • celý den elektronické podání, podání na poště
 • 13:00 – 18:00 osobní podání ve škole; rozhovory (osobní i online)

Středa 7. dubna

 • celý den elektronické podání, podání na poště
 • 13:00 – 18:00 osobní podání ve škole; rozhovory (osobní i online)

Termín rozhovoru (povinné) objednávejte ZDE

Pondělí 29. března

 • 14:00 – 17:30neformální setkání dětí s paní učitelkou

Středa 31. března

 • 14:00 – 17:30neformální setkání dětí s paní učitelkou

Neformální setkání dětí s paní učitelkou (nepovinné) objednávejte ZDE

Pokud bude na konci školního roku situace příznivá, sejdeme se s dětmi a s rodiči na společném setkání dodatečně.

V případě problémů s přihlášením se obracejte na Mgr. Markétu Chmelovou, tel. 777 542 477, chmelova@skola-noe.cz

NOE – Křesťanská škola a mateřská škola v Pardubicích nepatří mezi spádové školy, místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující. Ředitelka školy proto stanovila následující kritéria.


V případě, že počet zájemců o vzdělávání v NOE přesáhne počet volných míst, bude na základě získaných bodů sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů na rozhraní přijetí/nepřijetí, rozhodne o jejich přijetí, či nepřijetí los. Losování provede v souladu s vnitřní směrnicí komise.

Los mezi dotčenými rozhodne i v případě, že počet uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami dle §  16 školského  zákona přesáhne počet stanovený ustanovením § 17 vyhlášky 27/2016 Sb.

Pro podání si vyberte jeden z nabízených způsobů:

 • Emailem na adresu kancelar@skola-noe.cz.Žádost je třeba v takovém případě opatřit elektronickým podpisem.
 • Datovou schránkou. ID datové schránky: fq6ma8s. Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
 • Poslat (doporučeně) poštou na adresu: NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích, Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice. Zároveň nás prosím informujte emailem nebo telefonicky na číslo 722 960 601, že žádost posíláte. Musíme počkat, než přijdou všechny žádosti.
 • Předat osobně v budově školy. Ideálně zároveň v čase objednaného osobního rozhovoru.

Jaké dokumenty je třeba odevzdat:

 • Žádost o přijetí, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení WORD nebo PDF. (Lze vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.)
 • Vyplněný dotazník. Formulář ke stažení WORD nebo PDF. (Lze vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.)
 • Rodný list dítěte. Osobně nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce. Osobně nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.

Další dokumenty, pokud se vás týká:

(Dokument při osobním podání nahlédneme, při elektronickém podaní pošlete scan, poštou pošlete kopii.)

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
 • U cizinců žijících na území ČR doklad o narození dítěte, státní příslušnosti a doklad o povolení k pobytu na území ČR.

 • V případě, že spolu rodiče nežijí, doporučujeme písemný souhlas druhého rodiče se vzděláváním dítěte v NOE – KZŠ a MŠ. (Není podmínkou, jedná se o doporučení.)

 • Potvrzení zřizovatele.

 • Zprávu z poradny. U dětí znevýhodněných či mimořádně nadaných, podle § 16 a 17 školského zákona, je třeba pro budoucí nastavení vhodných podpůrných opatření doložit zprávu, ev. doporučení školského poradenského zařízení a údaje o dosud poskytovaných podpůrných opatřeních.

 • Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Žádáte-li odkladškolní docházky:

 • Žádost o odklad, podepsaná zákonným zástupcem. Formulář ke stažení WORD nebo PDF. (Lze vyplnit také v den zápisu osobně ve škole.)
 • Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, SPC).
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

Správní řízení

 • Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo. Jeho znění vám sdělíme podle způsobu podání žádosti (datovou schránkou, osobně, emailem, telefonicky).

 • Možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve středu 14. 4. 2021 mezi 8:00 – 14:00 v kanceláři školy.

 • Seznam registračních čísel přijatých uchazečů bude vyvěšen na webových stránkách 15. 4. Rozhodnutí vám všem odešleme datovou schránkou nebo poštou.

Další informace

 • Vyučovacím jazykem je český jazyk.

 • Máte právo požádat o odklad školní docházky o jeden rok. Nerovnoměrnost vývoje lze vyrovnat docházkou do kterékoliv mateřské školy či přípravné třídy.

 • Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je škola povinna poskytnout podpůrná opatření. O jejich nastavení rozhoduje školské poradenské zařízení. Přizná-li ŠPZ podpůrné opatření, poskytuje se takové opatření bezplatně. Podpůrným opatřením mohou být například speciální pomůcky, pomoc asistenta pedagoga, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd.

 • Na vaše specifické dotazy týkající se vzdělávání vám rádi odpovíme.

Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

Těšíme se na Vás u zápisu.

Pardubicích dne 16. března 2021

Mgr. Lenka Macháčková

ředitelka školy


Příloha: Jmenování komise pro zápis do 1. roč. PDF


newsheader

1.12.2021 10:52:21

Podpořte školu Noe! Za váš dar obdržíte výtisk sardinek. Jedná se o limitovanou edici - pouze 5 výtisků od každého motivu. Výtěžek půjde na nákup knih do školních knihovniček. Zájemci pište na chmelova@skola-noe.cz. Děkujeme za vaši podporu.

» více

 
23.11.2021 9:30:51

na téma nadaných žáků proběhne ve čtvrtek 25.11. v 17:30 hod na Teams.

» více

 
9.11.2021 16:04:28

o 1. ročník se uskuteční v úterý 16.11. v 16 hod v budově školy.

» více

 
4.11.2021 11:01:26

Se změnou dodavatele od září 2021 dochází ke změnám v odhlašování a přihlašování obědů. Věnujte prosím pozornost přiložené informaci.

» více

 
4.11.2021 11:06:29

Plánované dny otevřených dveří (15. a 16. listopadu) se vzhledem ke zhoršující epidemiologické situaci neuskuteční. V případě, že máte eminentní zájem navštívit některou vyučovací hodinu, kontaktujte Markétu Chmelovou 777 542 477, která s vámi domluví termín a podmínky návštěvy.

» více

 
Zobrazit všechny aktuality